Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страницаРезултати за "фотография в наукознанието".

Напред.БГ - Българската търсачка.

 

Въведение в наукознанието. фотозаснемането в науката.
 
Що е наука?
Терминът наука означава система от знания за категориите, принципите, законите, теориите за света около нас, както и в самите нас. Системата включва също така нашите знания за дейностите за получаване на нови знания.
 
Класификация на науката.
 
Статика на научното познание - утвърдени и доказани факти, понятия и закони, които са доказали своята истинност в течение на времето. Знанията се представят в научни издания като учебници, енциклопедии, справочници. 
Динамика на научното познание означава информация от научни изследвания, която не е доказала все още своята истинност във времето. Тези знания се представят на големи научни форуми като конференции, конгреси, както и под формата на скорошни открития, чрез научни публикации като статии, доклади, сборници, монографии и други такива.
Систематика на научното познание представлява онази тясна взаимовръзка, при която систематизирането на "старите" и "новите" познания, при което се доказва истинността на твърденията. Новите знания, в спортната практика, преминават в "статика", като неверните твърдения отпадат като недоказани такива.
 
Етапи в развитието на науката.
 
1. - Описателен етап или така нареченият емпирично-фактологичен етап. При него се получават натрупване и описване на твърдения и факти за изучените явления и процеси в непосредствената практика. Няма организирано ръководство и управление на познавателната дейност. Тук в сила се явява действието "опит - грешка - нов опит". Характерно за този етап е, че познанието се предава от поколение на поколение.
  
Спортна наука.
В наукознанието се допуска, че за да се отдели като самостоятелна дисциплина в науката, тя трябва да притежава следните характеристики: 
- да има характерен предмет;
- да има характерен обект;
- да има основен характерен метод, който да не е присъщ за други научни дисциплини.
 
Спортната наука е самостоятелна, защото:
Характерният предмет е фицическото развитие и двигателното усъвършенстване на човека, под въздействието на физическите (двигателните) натоварващи тялото упражнения. Тоест, достигане на повече и по-добри спортни постижения, граничещи с предела на човешките възможности 
Специфичният обект е човекът, в здрав, условно състояние, поволяващо му да се занимава със спортна дейност/дисциплини. Физическите упражнения, изучавани и изследвани комплексно, както в тренировъчна (подготвителна), така и в състезателна среда. Обектът - човека е изследван както в социално и двигателно отношение, така и в психологическо и морфо-функционално отношение. 
Основният специфичен методе формираното дозирано физическо упражнение, прилагано като двигателно натоварване за развитие и контролиране тренираността на спортиста. Това означава, че основният специфичен научен метод за контрол на физическото, спортното състояние е двигателният тест. Тестуването предизвиква двигателната годност тренировъчни и състезателни, в стресови и нестресови условия. 
 
Особеност.
Физическото упражнение в спорта е и средство за укрепване, развитие, подобряване и усъвършенстване на спортните качества, знания, умения и навици на човека. В случаите, обаче когато се прилага като двигателен тест, физическото упражнение трябва да отговаря на така наречените Критерии за информативност. Статистическа надеждност, статистическа валидност, статистическа обективност или съгласуваност , статистическа стандартност на двигателното действие, наличие на система за оценка на двигателната годност. При тези наличието на тези условия, физическите упражнения могат да бъдат наречени - тест. Тези условия са задължителни и оформят основния специфичен метод в спортната наука. Важно е да се знае, че всеки  двигателен тест е физическо упражнение, но не всяко физическо упражнение може да се прилага като тест, ако не отговаря на критериите за информативност.
 
Оптикометрия.
За научния контрол в спорта се използват следните две групи методи:
Единият е механо-електрически метод. При него прехвърлянето на информацията става, чрез електрически сигнали, чрез кабелна връзка или радиосигнали.
Другите са оптически и оптико-електронни методи. Прехвърлянето на информацията става, чрез  електрическото регистриращо устройство, чрез светлинни лъчи или чрез топлина.
При измерването на пространствените и времеви характеристики на движението, в спорта успешно се прилага регистриране на информацията, чрез фото, кино или видео. Те дават възможност за точно, ясно, очевидно, подробно и детайлизирано заснемане. Самото заснемане от научна гледна точка е регистрирането и архивирането на информацията  - в слуая движението, имащо за цел усъвършенстване на спортната техника и тактика. 
Как действат те?
Принципът на действието е, както при законите на светлината. Нейното влияние върху някои химични вещества, с помощта на оптическите средства, в този случай- това са лещите. 
Фотографският процес представлява следният процес. Лъчът ветлина попднала върху светлочувствителният слой на фотографската плака, предизвиква химична реакция. Тя разгражда кристалите на сребърния халогенид. Светлината, нейната интензивност и продължителност, натрупват на слой частици сребро и изграждат видимото изображение.
 
Етапи на фотографския процес.
 
1. Снимачният процес се извършва в следната последователност.
- Определяне целта на обекта на заснемането. Според целта фотографията бива художествена снимка, снимка за визуален анализ, снимка за кинематичен анализ. Според обекта тя бива в статично положение, в динамично положение, и снимка, според облеклото и фона на заснемания обект.
- Избор на филмов материал. 
Стандартите засветлочувствителност са DIN 6-29, ГОСТ 3-500, ASA 3-650. 
 
Устройство на снимачната техника.
1. Корпус;
2. Обектив;
Обектива най-главно седели на три вида: късофокусен, нормален и дългофокусен (или телеобектив).
3. Фотозатвор;
Фотозатвора има функцията да определя експозиционното време за части от секундата. Например експозоционното време на фотозатвора може да е 1/125, 1/500, 1/1000 и прочие.
4.Визьор;
Визьора може да бъде рамков, огледално-рефлексен или телескопичен (призмен).
5. Далекомерно устройство;
Това устройство служи за да придаде по-голяма яснота и рязкост на заснеманото изображение.
6. Транспортен механизъм;
7. Спусък и жило;
8. Самоснимачка;
9. Светлофилтри;
10. Светкавица и батерии;
11. Експозиметър.
 
Видове Фотоапарати.
Видовете Фотоапарати, според определяне ширината на филмовия материал са: 
- микро форматни 8/11мм., 10/14мм., 13/17мм. и прочие;
- малко форматни 18/24мм., 14/12мм., 24/36мм. и прочие;
 
Приложение на фотоапарата в спорта.
Във физическото възпитание и спорт, обикновения апарат намира сравнително ограничено приложени, защото с него се фиксират само отделни моменти или пози от движението, което се извършва. 
Фотоапаратът намира приложение, при онагледяване на характерните моменти при обучението в спортната техника, също така при кинезитерапията. Намира мното добро приложение при архивиране на исторически събития, състезания и други подобни.
За научни цели, свързани с измерване и контрол, използването на специализирани фотапарати е необходимост. Например фотоапарати с по-висока  светлосила на обектива, малко експозиционно време, по-голам формат на кадъра, по-голямо фокусно разстояние на обектива и други. Някои фотоапарати имат нужда от допълнително оборудване: различни видове обективи, синхронизатори, обтуратори и други.
Най-честото приложение на обикновения фотоапарат е при единичната снимка. Друг вариант е няколко фотоапарата да бъдат свързани с таймер, който ги синхронизира, с помощта на което биха се получили няколко кадъра последователни сномки, направени в точно определен момент във времето - части от секундана или части отвдижението - в зависимост от плануваната цел на снимката.
Друг аспект от приложението н фотоапаратите, е механизма за направа на серия отсвимки (така наречената куплирана система). Или един фотоапарат с няколко обектива, с помощта на които могат да се заснемат последователно движенията на извършеното действие. 
 
Обикновена фотоснимка.
За да се получи снимката с добро качество и да е използваема за целите на изследването фотокамерата  трябва да е стабилна, запазена и да може да заснема с добро качество, за да може да регистрира позата на спортиста в пространството по време на движението, като статична фотоснимка. Обикновената фотоснимка намира своето място и когато трябвада се определи посоката, действието на опорната реакция при някои упражнения, при които се търси Общият център на тежестта (ОЦТ)и или определяне на моменти на движение на различни части от тялото. 
 
Основни правила при фотоснимане/фотозаснемане.
Разположението на фотоапарата трябва да се опдбере така, че този, който извършва действието изцяло да се побере в кадъра, като движението което се заснема, трябва да е максимално едро (в близост до камерата) от начало до самия му край. 
Оптичната ос на фотоапарата трябва да е перпендикулярна, както и точно срещу центъра на равнината, вкоято се извършва действието. Възможните положения на камерата са три - странично разположение (от ляво или от дясно), отпред или отзад, и отгоре или отдолу.
По-бързите движения се заснемат с експозиция 1/500 сек., 1/100 сек или дори още по-малко. Ако експозоцията е малка, тоест около 1/25 сек. или 1/50 сек., фотоапарата задължително трябва да е фиксиран, тоестнанеподвижен статив. 
Експозицията на снимката зависи от разстоянието на спортиста и от ъгъла, спрямо направлението на движение. Ако ъгъла е по-голям, експозиционното време е по-кратко о обратно - ако ъгъла е по-малък, ескпозиционното време е по-дълго.
 
Хронофотография.
Хрронофотографията е метод на заснемане, през равни интервали от време, отделни фази на движението, като за по-добро качество се използва по-тъмен фон и, за да се оплучи хубав контраст - по-светло облекло на спортиста. Хронофотограмата се получава по следния начин. При 1 неподвижен кадър, затвора на фотоапарата се отваря през равни интервали точно определени приодични и равни отрязъци от време. Този метод дава възможност завизуален и груб елементарен кинематичен анализ на движението, понеже честотата за отваряне на затвора е сравнително малка. За да се увеличи честотата на отворите, се прилага друг познат подход. При него използването на черен фон е наложително, както и облеклото на спортиста (извършващият движението) също е наложително да е черно. С помощта на светлоотразяващи линии се свързват ставите на тялото, по дължината на костите. Така направената снимка се нарича контурограма. При нея е избягва наслагването на образа, има възможност да се увеличи значително честотата на фазите, с което се увеличава точността на направения кинематичен анализ. 
 
Фотоциклография.
При фотоциклографията се заснемат основни точки от тялото на спортиста. В едно научно изследване, когато се говори за "точки" на тялото винаги се има впридвид ставите. Ставите (точките) могат да се фиксират по някакъв видим начин, например със светлоотразяващи кръгчета, или миниатюрни електрически крушки. Тънките проводници се закрепват върху ялото на спортиста, на кръста му има поставен колан със захранващи батерии от 1,5 V. Светлоотразяващите точки се поставят на ставите на рамената, тазобедрените, глезените и коленните. Те се наричат още маркери.
Върху всеки отделен неподвижен кадър, върху филма се описва линията на траекторията на движението. Линията трябва задължително да е е светла и непрекъсната. 
 
Стробофотография.
При стробофотографията, обектива на фотоапарата периодично се закрива и открива, презеднакви интервали от време. Траекторията на светлите линии на къдъра се прекъсва. Чрез мащаба на фотокопието и скоростта на затваряне и отваряна на обектива, може да се извърши от фромоциклограмата, кинематичен анализ на траекторията, пътя, времето, скоростта и ускорението на отделните точки от скоростта на спортиста. 
Мащаб за пътя. На фотокопието, този мащаб  се изчислява, благодарение на заснета лата в равнината на движението на спортиста. 
Основният недостатък на метода нациклографията, е че за заснемане на снимките се изискват някои специфични условия. Това, че стаята трябва да е затъмнена, затруднява анализа на цялостното изпълнение двигателната задача. 
 
Стереофотограметрия.
Тук заснемането става с 2 синхронно действащи фотоапарата, разположени на определено разстояние, като обработването на фотоизображенията става машинно, чрез тригонометричните им взаимозависимости в пространството. Машинната обработка при този метод, дава голяма точност при анализа на заснетото двигателното действие, в тримрното пространство (X,Y,Z - координатите на всяка точка). 
Методът има своето успешно приложение при антропометрични и соматоскопични измервания на тялото на спортистите или тези, които се занимават със спортна дейност. Стерео двойката снимки дава възможност дасе изчислят пространствените координати на всяка точка. 
Стереофотограметричният метод също така осигурява изключително висока точност при измерването на кинематичните характеристики на извършеното движение. Като се сравни с киноциклографията, точността та стереофотограметричният метод е около 100 пъти повече. При метода на киноциклографията, грешката при измерването може да достигне средно до 15-20%, в някои случаи и повичи, а в други случаи може дадостигне и 200%. Процентът е толкова голям при някои показатели, например ускорението. 
 
Основни правилапри кино заснемането.
Методът на кинематография, се прилага освен за архивиране и визуален анализ, така и за анализ на кинематичните характеристики на движението. Това налага да се познават основните правила при заснемане в спорта:
- преди заснемане, в контурите на кадъра, е необходимо да се поставят най-малко 2 контрастно видими неподвижни ориентира с характерни (разпознаваеми) контури. 
- камерата се фиксира неподвижно, на възможно по-голямо разстояние, така че надлъжната оптична ос на обектива да бъде перпендикулярна на равнината на движението, което се извършва. 
- на първите кадри, или на всеки кадър е необходимо да се заснема лата, поставена в равнината на движението, така че на кино кадрите да се различават и отчитат разчертаните линейни размери в сантиметри, дори по възможност в милиметри. Това е необходимо за определяне на мащаба на изминатият път, тоест - за ясно и точно измерване на разстоянието, проектирано върху дешифратора от всеки кадър на определено разстояние (10см., 1см., 1мм. от поставената лата). 
- за кинематичния анализ е желателно да се използват широколентови камери (16мм., 35мм., 7омм.), обтуратори спо-голям изрязан сектор, позволяващи експонация над 1/125 сек. и високи стойности на каданса (рапидни камери), 48, 64, 100 и по-голям, тоест с дискретизация на времето от 0.02, 0.01, 0.001 сек. и дори по-малко. 
- за гарантирано точно измерване на времето, желателно е кинокамерата да се куплира с електронна светкавица, която в този случай ще изпълнява ролята на таймер. Другия вариант е да се куплира с електронен часовник, на който цифровите му стойности се експонират във всеки кадър нал ентата. 
 
Кинографията в спорта дава възможност за кинематичен анализ на движението, чрез изполвзането на следните методики:
- Кинохронография;
- Киноциклография;
- Кинохроноциклография;
- Киноконтурография.
 

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Фотография в наукознанието - Napred.BG
5 (1)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!