Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "същност и употреба на тренажорите".

Напред.БГ - Българската търсачка.

 

ТРЕНАЖОРИ – СЪЩНОСТ И УПОТРЕБА В СПОРТА
 
Тренажорни устройства в спорта. Определение и класификация. Правила при разработване на тренажор. Устройство и приложения във Вашата специалност – в тренировъчния процес, в процеса на контрол и научно-изследователската дейност.
Тренажорните устройства представляват уреди и апарати за моделиране на определена дейност, за имитиране на спортни упражнения и ускоряване на учебния процес. Тренажорните устройства според приложението си се делят на уреди за тренировка, контрол и експерименти. Според конструкцията биват: на механичен, електричен и електромеханичен принцип. Според насочеността тренажорите се делят на тренажори за моделиране на определени условия на дейност и тренажори за визуално и виртуално моделиране. Правила при разработване на тренажорно устройство – методическо задание и техническо задание. Тренажорни устройства се използват за тренировка, контрол и експерименти (в моята специалност...). 
 
Видове тренажори
Тренажорите се явяват изключително ефективни средства за тренировка, контрол и рповеждане на експериаментани научни изследвания. В зависимост от конструкцията им, те се делят на: тренажор на маханичен принцип, и тренажор с меганични и електронни конструкции. Пo насоченост могат да бъдат: тренажор за моделиране на определени улсовия за дейност и визуално и виртуално моделиране. Във всяка област, включтително и в областта на спорта това позволява те да се използват за 
развитието или измерването на двигателни качества и способности, определяйки извършването на определена дейност.
 
Правила при изработване на тренажор
Създаването на едно тренажорно устройстово е сложен процес, който преминава пре няколко етапа. Първият етап е свързан със съставяне от спортни специалист на методическо задание, насочено към определяне предназначението на тренажора ив по-общ план на начина на неговото разработване. Решават се въпроси като степени за свобода на движение, вид съпротивление, устройства, грешки при измерване, размери и т.н. След това се пристъпва към изготвяне на техническо задание. Най-често тази задачд се решава от специалисти инженери, с активното съдействие на спортни специалисти. Без подобно сивместно сътрудничество не могат да се очакват положителни резултати и ефективно приложение на тренажора за научноизследователска или друга дейност. Следващите операции от дейности, след съставяне на тези две задания, имат за цел реалната изработка на тренажора – прототип.
 
Приложение на тренажорите в тренировъчния процес.
Тези устройства от последно поколение работят в реално време и позволяват своевременно корекции в тренировъчния процес. 
 
Няколко примера.
 
1)  Тренажор на изкокенетичен принцип – тренажор „Супер мими-джим”. Неговото предназначение като универсален изокенетичен тренажор е както по отношение на развиване на качествата, така и по приложанието му в различните видове спорт. Позволява развитието на силата и силовата издръжливост и на всички групи мускули на горни, долни крайници и трупа. Това се реализира посредством изходното положение и начин на монтиране на тренажора. 
Разновидности на тренажора.
Те са 500 Х и 100 Х са с монтирани с цифрови индикатори за величината на влаганото усилие, коеот може да се следи едновременно и от треньора и от работещия състезател. Това го прави тренажор с обратна връзка.
Методика.
Съпротивата, която осигърява тренажораможе да се дозира и посредством лостова система, а характерът на  нервн-мускулното усилие е както при изокенетичните методи (относително постоянна сила по цялата амплитуда на двжение). За развиване на силата се правят от 2 до 4 повторения с максимално усилие, в 5-6 серии. В 
седмичния цикъл на подготвителния период може да се използва 2-3 пъти, а в предсъстезателния и състезателния период – 1-2 пъти. За развитие на силова издръжливост – 4-5 серии по 20-50 повторениея, като може и повече. В седмичния цикъл на отделните периоди може да се използва както и за развитие на силата, само че съпротивата е елка, а темпът – нисък. Може да се използва и за активно пегагогическо възстановяване в паузите на отдих или в интервалите между  две тренировъчни занятия.
 
2) Тренажори на механичен принцип със специализирани възможности за електронна регистрация на измененията на редица механични и биологични параметри – Гребен ергометър „Концепт”. Това е тренажор, моделиращ извън лодка и вода, състезателно гребане. Устройството, което моделира преодолявано натоварване предтавлява търбина, която се задвижва благодарение на муслулните усилия на гребеца. Виидът на ръкохватките и подвижната седалка сиздават условия за точно пресъздаване на гребното движение и  за висока степен на идентичност на натоварването. Съпротивлението при работа се осигурява  от постъпващия в турбината въздух  и може да се 
регулира чрез промяна на отвора. Върху перката са монтирани 4 индуктивни датчика, чрез преминаването на които с висока точност се отчита нарастването и затихването на нейните обороти.
Чрез тази промяна и на базата на вградена в микрпроцесорния модул функция косвено се и змерва и реализираната мощност (във ватове) за всеки отделен гребен цикъл. На базата на така установената мощност могат да се изведат и следните производни:- енергоразход – определя се по формулата Cal/hr = Kcal/Hr  = (Watts) x  4 x 0.8604 + 300. По този начин се измерва теоретичният енергоразход както за отделния гребен цикъл, така и за цялата тренировка. 
- път – също чрез вградена функция определяща теоретичното разстояние, което състезателят би изминал по вода.
- време на преми наване на 500м. – показва времето, за което са изминати 500м, за всеки гребен цикъл. Това е по-практично от гледна точка на гребането на открито, тъй като там гребците измерват скоростта с която се движат предимно черз времето, за което изминават 500м.;
- темп на гребане – измерва се в брой цикли за 1тт като се отчита времето между 2 момента на най-ниска скорост на перката;
„Драг фактор” – измерва възможност за стандартизиране на външното съпротивление за всички уреди от модела и за всякакви климатични условия или маханично износване. Това ства чрез отчитане на времето за намаляване на оборотите на перката пона фазата на подготовка. Тъй като по-голямото съпротивление води до по-бързото намаляване на оборотите. Разработена е единна скала, която го превръща в условни единици. Регулира се, чрез промяна на отвора на постъпващия в турбината въздух.
Пулс – измерва се с брой сърдечни съкращения за 1тт  чрез специален колан, който се поставя на гърдите и приемник на сигнала за пулсова честота се регистрира на дисплея и се запаметява заедно и останалите параметри  на тренировъчното натоварвне.
 
Друга полезна  информация.
 
Могат да се подберат и състезатели с близки по вид криви, с цел комплектоване на многоместни лодки. При този формат състезателят има възможност да се състезава с друга лодка, която може да се движи, както с предварително зададена скорост, така и с резултатите от предищно негово постижение. На всички показани монитори се вижда 1 празно квадратче, което е предвидено за пулсовта честота, ако е налице необходимото допълнително оборудване. Всички тези формати дават големи възможности на спортния педагог за организация на тренировъчния процес с оглед постигане на максимална ефективност. Като тренажор, чрез който се изследва нивото на тактическата подготовка на спотриста може да посочим сиздадените системи от различно игрови ситуации в баскетбола или волейбола. Заснети чрез оптически средства ситуации се представят пред изследваното лице. Електронен часовник реакциометър измерва времето за определяне на най-добрия отговор при прожектиранетона игровата ситуация. Съдържанието на отговора и времето за неготово представяне се оценяват по съотвената  създадена таблица, като по този начин се правят изводи за състоянието на тактическото мислене при конкретния състезател или отбор.
 
Европейски и Бълагарски стандарт за тренажори.
БДС EN 957  стандартни съоръжения за треноровка.
Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване.
В стандарта е направено позоваване на европейски, на които съответстват някои български 
стандарти. Съдържанието е следното: прдговор, въведение, обекти област на приложение, позоваване, термини и определения, класификация, изисквания за безопасност, методи за изпитване, грижи и поддържане, инструкция за сглобяване и използване, маркиране и библиография.
 
Въведение.
Тази част от EN 957 по-нататък е наричана  общ стандарт. Тя описва изискванията за безопасност, които са общо приложими към стандартни съоръжения за за трениране.  За специфичните видове съоръжение, тези изисквания са допълнение или променени с изискванията на специфичните стандарти, които са издадени като допълнителни части към този европейски стандарт. 
 
Стандарт EN 957 „Стационарни съоръжения за тренировка ” се състои от следните части: 
1) Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване;
2) Съоръжения за силова тренировка, одпълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване;
3) Част 2 и част 3 са обединени след допитване до CEN;
4) лежанки за силова тренировка. Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване.
 
Съгласно вътрешния правилник на CEN  и CENELEC, следните страни са задължени да въведат този европейски стандарт : Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гурция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испаия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Потругалия, Словакия, Словения, Унгария, Финдалдия, Франция, Холандия, Чешка република, Швейцария и Швеция. Този Европейски стандарт описва общи изисквания за безопасност при ползване на стационарни съоръжения за трениране, когато тези изисквания не са видоизменени в други части на на този европейски стандарт. Той описва и система за класификация.
Европейският стандарт е приложим към всяко съоръжение за тренировка. Това включва и съоръжения в места за тренировка, намиращи се в организации като спортни организации, учебни заведения, хотели, спортни зали, клубове, центрове за рехабилитация, студия, където достъпа и контрола се регулират специално от собственика/лицето което има отговортност по закон, съоръжение за домашно ползване клас Н, и други видове съоръжения, включително съоръжения задвижвани с 
двигател.
 
Приложение на тренажорите в процеса на контрол и научно изследователска дейност. Тренажорните устройства намират все по-широко приложение и в процесите на контрол и научно-изследователска дейност от областта на спорта. Това закономерно се определя основно от възможността да се моделира, а в болшинството от случаите и количествено да се измерва дадена дейност на спортиста. Прилагани първоначално средства, осигуряваши натоварването при много тестове и проби за 
определяне на физическото състояние и деспособност на спортиста, сега те с успех решават и редица други задачи. От изследването е установено примерно, че работата е тренажори swim bench при максимална интензивност изисква на 20 процента по-малко кислород от плуването на ръце. Смята се, че възможна причина за това е фактът, че кислородната консумация е силно свързана с размера на мускулите, включени в упражнението – с други думи в тренировката със swim bench се използват по-малко мускули. Допълнителна причина може да е , ч е торсът е напълно поддържан от повечето swim bench тренажори, като по време на плуване, постуралните мускули на горната част на тялото са заети да поддържат оптимално хоризонтално позициониране на тялото. В обобщение това новво изследване показв, че натоварването на сърдечно- съдовата система индуцирана по време на упражнението със swim bench тренажор, не е сравнима с това, което се среща при плуването на ръце. Така, ако възприемем предимството на swim bench упражненията, то със сигурност трябва да бъдат комбинирани със значително количество традиционно обучение, за да се гарантират правилните тренировъчни стимули.
 

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Същност и употреба на тренажорите - Napred.BG
5 (1)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!