Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница
Ролята на Международната организация на труда (МОТ) за развитието на индустриалните отношения

         

Същност на Международната организация на труда

Международната организация на труда (МОТ) се основава на конституционния принцип, че универсален и траен мир може да бъде установен, само ако е базиран на социалната справедливост. МОТ създава такива отличителни черти на индустриалното общество като 8-часов работен ден, защита на майчинството, закони за детския труд и спектър от политики, които допринасят за безопасна работна среда и добри индустриални отношения. МОТ е международна институционална рамка, която дава възможност за отстраняване на подобни проблеми и намиране на решения, позволяващи подобрението на работните условия. Нито една държава или икономика не би могла сама да въведе всички тези принципи без наличието на подобна организация.

МОТ е създадена през 1919 г. като част от Договора от Версай. След 1945 г. е призната за специализирана организация на ООН по въпросите на труда. Тя е създадена в отговор на нарастващата загриженост за социалната реформа след Първата световна война и убеждението, че тази реформа трябва да бъде направена на международно ниво. Според създателите на организацията е нужно да се подобрят условията на труд и чрез социалната справедливост да се постигне всеобщ мир. МОТ е глобален орган, отговорен за изготвянето и надзора на спазването на международните стандарти на труда, както на практика, така и на  теория (на законодателно ниво).

МОТ е международна правителствена организация. Седалището на МОТ се намира в Женева. Към 2007 г. в нея членуват 180 държави, като България се присъединява през 1920 г., само година след създаването й.

Хуманитарни, политически и икономически мотиви доведоха до създаването на МОТ:

Ø  Първият мотив е хуманитарният. Тежките условия на труд, все повечето експлоатирани работници, липсата на загриженост за тяхното здраве и животът на семействата им, стават все по-неприемливи.

Ø  Вторият мотив е политически: поради тежките условия в следствие на индустриализацията се създава социална нестабилност, дори условия за революция.

Ø  Третият мотив е икономическият, защото непосредственият ефект от всичко това има негативно влияние върху продуктивността на работниците.

МОТ е една от най-успешните многостранни организации, що се отнася до изпълнение на своите задачи. Ако има едно нещо, което е научено през тези 9 десетилетия е, че подновяването, промените и адаптациите са от изключителна важност за нейния успех. Създадена в момент на надежда, тя е успяла да се задържи и през времето на последвалата депресия и война.

 

Развитие

            МОТ, тази всеобща организация, се корени в социалната обстановка в Европа и Северна Америка през 19 век. Това са регионите, в които започна индустриалната революция и които достигнаха изключително икономическо развитие. Това обаче често беше за сметка на нетърпими човешки страдания и социално неспокойство. Това се получава поради факта, че работодателите са целели да максимизират своята печалба чрез висока производителност. От друга страна обаче, работниците и служителите са търсили максимално заплащане срещу минимални усилия. Идеята за единно международно трудово законодателство възниква в началото на 19 век именно поради високата цена на индустриалната революция. Зад това социално и трудово законодателство застават забележителните индустриалци  Робърт Оуен и Даниел ле Гранд. Така, до втората половина на 19 век организираният труд се превърна във нова сила в индустриалните страни, изискваща демократични права и прилични условия на живот на работещите хора. Голямото разрастване на броя на страните-членки на МОТ през годините след Втората световна война предизвикаха много промени. Огранизацията започна специални програми за подпомагане на правителствата, работодателите и работниците и служителите по целия свят, особено в развиващите се страни.

За целите на този доклад, а именно обстойно разглеждане на Международната организация на труда, нейните принципи и постижения, ще разгледаме по-подробно нейното развитие през годините. На този етап ще включим само няколко от главните конвенции на организацията, т.к. те ще бъдат разгледани по-обстойно по-късно в изложението.

·         1919 г. – Създаване на МОТ. Първата интернационална трудова конференция приема 6 конвенции, първата от които намалява работните часове на 8 на ден и въвежда 48-часовата работна седмица. Албърт Томас става първият директор на МОТ.

·         1925 г. – Приемане на конвенции и препоръки за социална сигурност.

·         1930 г. – Нова конвенция, целяща премахването на принудителен и задължителен труд.

·         1944 г. – Декларацията от Филаделфия потвърждава основните цели на организацията. Декларацията съдържа следните принципи:

o   трудът не е стока;

o   свободата на словото и сдруженията са важни за  продължителния прогрес и не противоречат на законите;

o   навсякъде бедността създава опасност за просперитета на която и да е страна;

o   всички хора, независимо от раса, вероизповедание и пол, имат правото да преследват както своето лично материално благосъстояние, така и духовното израстване, в условия на свобода и достойнство, на икономическа сигурност и равни възможности.

·         1946 г. – МОТ става първата специализирана агенция, асоциирана с Обществото на народите.

·         1948 г. – Дейвид Морс е избран за директор на МОТ. Приема се Конвенция No. 87 за свобода на сдруженията.

·         1951 г. – Конвенция No. 100 осигурява равно заплащане за мъже и жени за една и съща работа.

·         1952 г. – Конвенция No. 102 – за социална сигурност.

·         1958 г. – Конвенция No. 111, която премахва дискриминацията в назначаването.

·         1960 г. – МОТ създава Международен институт за трудови учения

·         1969 г. – МОТ получава Нобелова награда за мир.

·         1974 – 1989 г. – Голямо развитие в областта на действията по коопериране.

·         1991 г. – МОТ възприема нова стратегия по отношение на борбата срещу детския труд 

·         1998 г. – Конференцията възприема Декларация за основните  принципи и права на труда: свобода на сдруженията, премахване на детския труд, отстраняване на принудителния труд и дискриминацията.

·         2002 г. - Конвенция No. 182, която призовава за незабавни действия за забрана на най-тежките форми на детски труд, ратифицирана от 100 страни – най-бързата ратификация в историята на МОТ.

 

Органи

Международната организация на труда е изградена на трипартитна (тристранна) основа, която събира представители на правителствата, работодателите и работниците и служителите (т.нар. „социалните партньори” на икономиката), които заедно и равноправно водят политики и създават програми. По този начин се гарантира участието и на трите заинтересовани страни в областта на индустриалните отношение, като така най-лесно може да се стигне до решение, приемливо за всички страни. Всяка страна-членка има 4 представители, всеки с право на глас. Право на 2 гласа имат представителите на правителствата, и по един глас съответно за представителите на работодателите и за представителите на работниците и служителите. Правото на повече представители от страна на правителството се изразява в отговорността на държавата за провеждането на икономическата и социалната политика в съответната страна.

Три са основните органи на МОТ:

1)      Обща конференция – в нея участват представители на държавите-членки на организацията. Конференцията заседава поне веднъж годишно или всеки път, когато има нужда. Тяхната работа е да приемат бюджета на МОТ, да обсъждат доклади, да приемат конвенции и препоръки.

2)      Административният съвет е вторият орган на Международната организация на труда. Тя се състои от 56 членове, от които 28 са представители на правителствата на страните-членки, 14 са представителите на работодателите и 14 представители на работниците и служителите. Тяхната работа е да изготвят проект за бюджета, подготвят дневният ред и избират генералния директор.  Поради тази причина Административният съвет се определя като основният изпълнителен орган на МОТ, който ръководи нейната работа между Общите конференции.

3)      Международното бюро по труда е третият орган на Организацията. Той играе роля на секретариат на МОТ, както и на изследователски и издателски център. В него работят много международни служители на различни страни. Основната задача на бюрото по труда е да подпомага Административния съвет и страните-членки на Организацията по различни въпроси, свързани с трудовите и индустриалните отношения. Дейността на бюрото е децентрализирана по региони за по-лесно и коректно справяне с проблемите.  

 

Засилване на трипартизма и роля на всяка една от страните

            Справедливите практики за наемане на работа, благоприятните трудови условия и икономическото и социално развитие допринасят за благосъстоянието на всички, но те могат да бъдат достигнати само чрез големи усилия и постоянство от страна на държавата, работодателите и работниците и служителите.

Много са изискванията на МОТ за провеждането на политика по здравословните и безопасни условия на труд:

1.      Правителството на всяка държава трябва да разработва, да осъществява и да актуализира своята политика в областта на безопасността и развитието трудовите условия. Тази политика трябва да отговаря на националните практики и условията в страната, както и да бъде съгласувана с организациите на работодателите и работниците и служителите. Основна цел на водената от правителствата политика следва да бъде предотвратяването на нещастни случаи и здравословни проблеми по време на работа или следствие от нея.

2.      Отговорност на работодателите е да създават благоприятни условия в предлаганите от тях работни места, като те се грижат машините и съоръженията да са в пълна изправност, а процесите, извършвани на работното място, да са безопасни за здравето на хората. Задължение на работодателите е да извършат, когато е необходимо, нужния инструктаж и обучение преди започването на работа. Те трябва да вземат всички мерки, свързани с безопасността и хигиената на труда.

3.      Представителите на организациите на трудещите се следва да получават съответната информация, касаеща въпросите по безопастността на труда. Чрез тази информация те могат да изготвят съответните планове и програми за подобрение на тези условия.

 

Основни задачи на МОТ

МОТ има следните 4 основни стратегически цели:

1.      Да създава и осъществява стандарти и основни принципи за правата на хората по време на работа;

2.      Да създава повече възможности за жени и мъже за сигурна и достойна работа;

3.      Да засили обхвата и ефективността на социалната защита за всички хора;

4.      Да засили трипартизма и социалния диалог.

Тези цели биват осъществявани чрез различни начини:

-          Формулиране на интернационални политики и програми за повишаване на основните човешки права, подобряване на условията на живот и работа и увеличаване на възможностите за назначение;

-          Създаване на международни трудови стандарти, подсилени от специфична система, която да ръководи тяхното прилагане, и които служат като указания за държавните органи за прилагането на тези политики в действие;

-          Обширна програма за международна кооперация, формулирана и осъществявана в условията на активно партньорство между страните, която да подпомага държавите в ефективното прилагане на политиките на практика;

-          Подготовка, обучение, проучвания и публикувания за подпомагане всички тези усилия.

 

Основни принципи на МОТ

            Работата заема централно място за човешкото благосъстояние. В допълнение към доходите, които хората получават, работата може да отъпче пътя към по-широк социален и икономически просперитет, да подсили индивидите, техните семейства и общества. Този прогрес, обаче, се основава на работа, която е достойна. Достойна е работата, която е продуктивна и осигурява справедлив доход, сигурност на рaботното място и социална защита за семействата.

Достойната работа означава по-добра перспектива за лично развитие и социална интеграция, свобода на хората да изказват своите притеснения, да организират и участват във вземането на решения, които влияят върху техните животи. Благоприятната работа е ключът към отстраняването на бедността.

Ако жени и мъже имат свободен достъп до достойна работа, то тогава те ще могат да се превърнат в част от засилилата се интернационална икономическа интеграция. Създаването на достойната работа е с изключителна важност и затова трябва да е ядрото на всички политики за развитие.

В изложението до тук вече бегло споменахме някои от основните принципи, залегнали в дейността на Международната организация на труда. Сред тях бяха приетите през 1944 г. чрез Декларацията от Филаделфия основни начала:

-          трудът да не се счита за стока или търговска вещ;

-          сдруженията и свободата на словото да се считат за законни, дори препоръчителни;

-          заплащането за извършена работа да бъде достатъчно за водене на сносен живот спрямо възприятията в съответната страна независимо от пол, вероизповедания и други подобни дискриминиращи фактори.

Други принципи, заложени в дейността на МОТ са:

-          въвеждането на седмична почивка поне 24 часа, която по възможност да включва неделя;

-          жени и мъже да получават еднаква работна заплата за една и съща работа;

-          премахване на детския труд и въвеждане на ограничение за труда на младежите;

-          въвеждането на 8-часов работен ден или 48-часова работна седмица;

-          всяка страна трябва да осигури справедливо икономическо положение на всички работници и служители чрез своето законодателство в областта на труда и индустриалните отношения;

-          всички страни трябва да въведат инспекционна служба за следене спазването на законите и правилниците. В службата трябва да се осигурят работни места и за жени.

 

Дискриминация

На няколко пъти до сега споменахме термина дискриминация. Отстраняването й е един от принципите, които са залегнали дълбоко  в дейността на МОТ. Това е така, защото милиони хора по света страдат от дискриминация. Тя не само нарушава основните човешки права, но има и много големи социални и икономически последици. Борбата с дискриминацията е важна част от осигуряването на достойна работа, а успехът би се усетил също така и извън работното място.

МОТ се старае да елиминира дискриминацията в различни области:

·         Чрез подкрепянето на свободното асоцииране и сдружаване МОТ се опитва да премахне дискриминацията при синдикатите и чиновниците.

·         Програми за борба с принудителния труд и детския труд включват подпомагане на момичета и жени, принудени да проституират или изпълняват насилствен домашен труд.

·         Програмите за борба с дискриминацията не пренебрегват и хората, болни от СПИН. Сред основните принципи в тази насока са липсата на тестове за СПИН за целите на наемането на работа, поверителност и продължителност на трудовите взаимоотношения. Така МОТ подпомага и работодателите и синдикатите в преговорите и опитите за справяне с болестта в професионалната сфера.

·         Указанията на МОТ за трудовото законодателство включват и разяснения в областта на дискриминацията.

 

Детски труд

Детският труд е притискащ социален и икономически фактор, касаещ пряко човешките права. Около 250 милиона деца по целия свят се смята, че работят, бивайки лишени от подходящо образование, добро здраве и основни човешки свободи. Самите деца плащат най-високата цена, но страдат и цели държави. Прекратяването на детския труд е цел сама по себе си, но също така е и мощен начин за икономическо и човешко развитие на обществото.

Конвенцията на МОТ за минималната възраст от 1973 г. (No. 138), съдържаща принципите за ефективно премахване на детския труд, е подсилена от новата Конвенция за най-лошите форми на детски труд от 1999 г. (No. 182), приканваща за незабавни мерки за елиминиране по спешност на най-лошите форми на детски труд, от робство и принудителен труд до използването на деца за незаконни дейности и всякаква работа, която е вероятно да нарани здравето, безопасността или моралните устои на децата. Тъй като светът се събуди за злоупотребите с детски труд, движението срещу него е прераснало в глобална кауза, безпрецедентна по своето темпо и интензивност. Това движение надхвърля политически бариери, езици, култури и духовни традиции. Всеки сегмент от гражданското общество - правителства, работодатели, търговски сдружения, неправителствени и религиозни организации - са обединени, за да декларират, че експлоататорския детски труд трябва да се прекрати.

Международната програма за премахване на детския труд в момента управлява над 1000 програми по целия свят, предлагащи алтернативи на детския труд.

 

Достойна работа и доходи

Достойният труд и доходоносната, свободно избраната работа е в основата на указите на МОТ. Без продуктивна заетост и постигане на достоен стандарт на живот, социалното и икономическо развитие, както и персоналната реализация, остават илюзорни. Глобализацията ни е донесла и просперитет, и неравенство, поставяйки на изпитание нашата колективна отговорност. Въпреки това организацията остава посветена на идеята за пълна заетост по целия свят.

Мисията на МОТ е да помогне на всички хора да намерят достойна работа в условия на свобода, етичност, сигурност и човешко достойнство. Това се реализира чрез постоянен контакт с работници, работодатели и правителства - състава на МОТ, помагайки да се изградят нови иновативни практики за обучение, работни места и пазар на труда.

Загрижеността за социалната цена на глобализацията увеличава нуждата от по-добра международна координация на макроикономическите политики, който могат да намалят нанесените поражения. МОТ отговаря за осигуряването на проучвания, анализи и препоръки на нейните членове, както и на заинтересовани страни като банки, инвеститори, специалисти по развитие на търговия и предприятия и бизнес мениджъри за това как да създават достойна работа. Това включва подпомагане на малки предприятия, микрофинансиране и ефективни обучителни системи.

Целите на МОТ, свързани със заетостта, включват:

·         Помагане на членовете да анализират развитието на икономиката и пазара на труда и да оценят и договорят ефективна политика по подобряване на заетостта и програми на глобално и регионално ниво.

·         Засилване на заетостта чрез развитие на малките предприятия.

·         Помощ за жените в намирането на повече и по-добри работни места.

·         Консултиране в процеса на преход от централна планова икономика към пазарна икономика с особено уважение към заетостта, пазара на труда и политики за човешките ресурси.

·         Приемането и подсилването на целеви програми, позволяващи на групи като младежи, инвалиди, имигранти и коренно население да намерят достойна работа.

Фокусът върху малките предприятия е ключов елемент на подхода на МОТ за създаване на работни места, важен аспект от който е преструктурирането на предприятията.

Социална защита

Повечето мъже и жени нямат достатъчно високо ниво на социална защита. Те се сблъскват с опасности на работното място и малки или никакви пенсионни и здравни осигуровки. На някои дори не им се дава достатъчно време за почивка, а много жени нямат право на майчински привилегии и компенсации. Според международните стандарти по труда социалната защита се счита за едно от основните човешки права.  Още повече, че добрите системи на социална защита подобряват икономическите постижения, както и допринасят за конкурентоспособността. МОТ подпомага и насърчава страните за засилване на социалната защита на всички групи от обществото и за подобряване на трудовите условия и сигурността на работа.

 

Програми за обучение

Образованието и обучението са ключови за осигуряване на стабилно икономическо и социално развитие. Инвестицията в уменията и възможностите за работа на работниците допринася за подобряването на продуктивността и конкурентоспособността и за социалните цели на справедливостта и интеграцията.

Програмата за умения, знания и възможности за работа (IFP/SKILLS) цели да засили инвестициите в уменията и обучението, така че мъжете и жените да имат по-добър и равен достъп до продуктивна и достойна работа. Чрез застъпничество, развитие на знанието и услуги за членовете на МОТ, програмата допринася за подобряването на обучителните политики и програми по целия свят, с особено внимание към обучителните стратегии, които поддържат интеграцията на групи с  неравностойно положение на трудовия пазар.

 

Проучвания и публикации

МОТ е най-главният световен център за информация, анализи и насоки в областта на индустриалните отношения. Проучванията са постоянна част от практическите действия на организацията, като още повече подсилват тяхното действие. МОТ е всеобщо приета като авторитетен източник на статистическа информация.

 

Конвенции на МОТ

Още от първите си дни  МОТ се стреми да определи и гарантира трудовите права и да подобри условията за трудещите се чрез изграждане на
система от международни трудови стандарти под формата на конвенции, препоръки и правилата на практиката. От тогава насам МОТ вече е приела около  400 конвенции и препоръки във всички аспекти на пазара на труда. От области, толкова различни, като отпуск по майчинство, защита на емигрантите до свобода на сдружаването и колективното договаряне, те играят важна роля в съставянето на националните законодателства. 

Надзорният процес помага да се гарантира, че всички стандарти,
ратифицирани от отделните държави-членки, се прилагат на практика, като  МОТ предвижда и консултации при изготвянето на националните трудови законодателства.

Приемане на конвенция от Международната конференция по труда 
позволява на правителствата да я ратифицират и след това, ако  определен брой правителства са го направили, тя става договор в международното право. Всички приети конвенции на МОТ, обаче, се считат за международни трудови стандарти, независимо от това колко правителства са ги ратифицирали.

Фундаментални конвенции на МОТ:

·         No. 29 относно принудителния труд (1930)

Изисква потискане на принудителния или задължителения труд във всичките му форми. Определени изключения са позволени, като военна служба, правилно надзираван затворнически труд и инзвънредни ситуации като войни, пожари и земетресения.

·         No. 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикалното организиране (1948)

Установява правото на всички работници и работодатели да формират и да се присъединяват към организации по техен избор без необходимо позволение и полага серия от гаранции за свободното функциониране на организации без намеса от страна на публичните власти.

·         No. 98 за правото на организиране на колективно договаряне (1949)

Осигурява защита от дискриминация срещу съюзи, за защита на работнически и работодателски организации срещу актове на намеса от едни други и взима мерки за промотиране на колективното договаряне.

·         No. 100 за равенството в заплащането(1951)

Приканва за еднакво заплащане и ползи за мъже и жени за работа с една и съща стойност.

·         No. 105 Премахване на принудителния труд (1957)

Забранява налагането на каквато и да е форма на принуден или задължителен труд като средство за политическа принуда или образование, наказания за изразяването на политически или идеологически виждания, мобилизация на работната сила, дисциплина на труда, наказания за участие в стачки или дискриминация.

·         No. 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите (1958)

Приканва за национална политика за елиминация на дискриминацията при достъпа до работа, обучение и условия на труд на базата на раса, цвят на кожата, пол, религия, политически виждания, национална принадлежност или социален произход, както и за промотиране на равенство като възможности и отношения.

·         No. 138 относно минималната възраст за приемане на работа (1973)

Цели се в премахването на детския труд. Предвижда се, че минималната възраст за приемане на работа трябва да бъде не по-малка от възрастта на завършване на задължителното образование.

·         No. 182 за най-лошите форми на детски труд (1999)

Приканва за незабавни и ефективни мерки, за да се осигури забраната и елиминацията на най-лошите форми на детски труд, включващи робство и подобни практики, принудително набиране с цел използване при въоръжени конфликти, използване при проституция или порнография, всякакви незаконни дейности, както и работа, която е вероятно да навреди на здравето, безопасността и моралните устои на децата.

 

България и Международната организация по труда

Както вече споменахме в началото на темата, България е членка на МОТ от декември 1920 г. От тогава насам България е една от държавите-членки, които са ратифицирали най-много конвенции на организацията. Също така България е ратифицирала и всички фундаментални конвенции, които изброихме малко по-горе.  През 2002 г. България е избрана за титулярен член на Административния съвет на МОТ до 2005 г. През същата година (2002 г.) е подписана и програма за сътрудничество със следните основни насоки: заетост, социална защита, принципи и правила за работа и социален диалог. Също така в следствие от участието на страната в програмата за елиминиране на детския труд, през 2002 г. в България бе приет Национален план за действие за премахване на най-тежките форми на детски труд.

 

Мнение и препоръки

Въпреки активната дейност в продължение на много години на Международната организация на труда в областта на трудовите и индустриални отношения, светът все още се намира в процес на продължително нарастване на безработицата, съпроводена с увеличаваща се бедност и неравенство. Тази тенденция бива много силно забелязана и в нашата държава. В България възстановяване до нивата на заетост от преди кризата от 2008 година все още не е постигнато. Повишаването на заетостта е труден процес и изисква многопланови и комплексни решения.

Друга област, която според мен МОТ трябва да развие още повече, е глобализацията на трудовите политики. Координираната глобална политика би могла да подсили много националните усилия на държавите във връзка с насърчаването на заетостта, опазване на човешките права, осигуряването на достойна работа, създаване на равенство между половете и т.н. Съгласуваността на политиките на различните държави би могло да помогне много на по-слабо развитите от тях. 

В качеството си на световна организация МОТ не бива да забравя и за други глобални проблеми като екология и устойчиво развитие. Всички нейния действия трябва да бъдат не само в съответствие с икономическите и социалните принципи, но и да гарантират екологична устойчивост.  „Зелените” услуги и производство биха могли да бъдат важни инструменти за създаване на допълнителни работни места и по-нататъшно стимулиране на устойчива икономическа дейност. Защото никакво благополучие и развитие не би могло да процъфтява в свят, който е в разрез с природните закони, баланс и хармония.

Добра стратегия би било също така създаването на единен уеб сайт, където работниците и служителите да могат свободно да дават мнения за условията на труд и отношението на работодателите в конкретни фирми, подобно на българския сайт - www.bgrabotodatel.com. Така много лесно може да се събира информация и да се извършва мониторинг на допълнителни статистически данни с много малко изразходвани средства. Един такъв сайт би допринесъл и за по-ясното разграничаване на проблемите, които хората срещат на работното си място и по-този начин и за по-ефективно и лесно отстраняване на тези проблеми.

МОТ също така трябва да има и по-силна и насърчителна политика по време на световна икономическа криза. Именно тогава рязко спада заетостта, зачестяват случаите на нарушени човешки права, неспазване на принципите на трудовата и социалната сигурност, влошаване на положението на много уязвими мъже и жени, хора с ниска квалификация и доходи, работници емигранти и др. Именно в такива тежки и кризисни моменти светът има най-много нужда от наличието на една силна и глобална организация като Международната организация на труда.

В обобщение ще си позволя да цитирам Хуан Сомавиа, главен директор на МОТ: “Главната цел на Международната организация на труда е да спомага създаването на възможности, както за мъже, така и за жени, да имат достойна и продуктивна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство”.

 

  

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Международна организация на труда мот - Napred.BG
5 (2)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!