Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страницаДухът в бутилката


Имало едно време един много беден дървар. Той работел неуморно от ранни зори до късна нощ. И когато най-сетне поспестил малко пари, рекъл на сина си:
— Ти си едничкото ми чедо, затова ще ти дам спечелените с тежък труд пари да се изучиш. Ако се изучиш добре, ще можеш да ме храниш на стари години, когато снагата ми се прегърби и стана немощен.
Тръгнало момчето на училище и се учило тъй прилежно, че всички учители го хвалели. Ала скоро свършило малкото пари, които му дал бащата, и било принудено да се прибере отново у дома.
— Уви — рекъл натъжен бащата, — не мога да ти дам нищо повече, пък и в тия скъпи времена припечелвам колкото за насъщния хляб, нито пара повече.
— Скъпи татко — отвърнал синът, — не се тревожи, все ще измисля нещо.
Бащата тръгнал пак в гората да сече дърва и синът рекъл:
— Ще дойда с тебе да ти помогна, тате.
— Не, синко, трудно ще ти бъде, ти не си свикнал с груба работа и няма да издържиш, пък и само тази брадва имам, пари нямам да купя още една.
— Иди у съседа и заеми неговата, докато спечеля пари да си купя своя — рекъл синът.
Поискал бащата една брадва от съседа и на другата заран отишъл със сина си в гората. Помагал синът на бащата, бил много пъргав и издръжлив. А когато слънцето се вдигнало и спряло над главите им, бащата казал:
— Хайде да поотдъхнем и да обядваме, после работата ще ни тръгне по-леко.
Взел синът своя къшей хляб и рекъл:
— Ти си почини, татко, аз не съм уморен, ще се поразходя из гората и ще подиря птичи гнезда.
— Глупав си сине. Ще скиташ из гората, ще се умориш и после няма да можеш да помръднеш ръцете си за работа. Стой тука, седни до мене и си почивай!
Ала синът тръгнал из гората, изял бързо хляба си и почнал да оглежда зелените клонаци, дано зърне някое гнездо. Вървял така нагоре-надолу и накрая стигнал до един огромен стар дъб, който сигурно бил на неколкостотин години. Даже петима души не можели да го обхванат с ръце. Поспрял се момъкът, поогледал го и си рекъл: «Все някоя птица ще е свила гнездо тук!»
Но внезапно му се сторило, че чува глас. Ослушал се и наистина доловил как някой вика тихичко:
— Пусни ме, пусни ме!
Огледал се наоколо, но не открил нищо, а гласът като че ли идел изпод земята. Викнал тогава младият дървар:
— Къде си? Къде си?
Гласът отвърнал:
— Долу, в корените на дъба. Пусни ме, пусни ме!
Почнал момъкът да разравя пръстта под дървото и да търси между корените, докато накрая в малка дупка открил една стъклена бутилка. Вдигнал я нависоко, обърнал я към светлината и видял някакво животинче, което много приличало на жаба и подскачало насам-натам.
— Пусни ме! — разнесъл се гласът отново.
Момъкът извадил запушалката на бутилката и тутакси от нея изскочил един дух, който почнал да расте и растял тъй бързо, че след няколко мига се изправил пред момъка като страховит великан — на ръст бил колкото половината дърво.
— Знаеш ли каква награда заслужаваш за това, че ме пусна да изляза от бутилката? — викнал той със страшен глас.
— Не — отвърнал без всякакъв страх синът на дърваря, — отде да зная!
— Тогава ще узнаеш — викнал пак духът. — Ще ти откъсна главата!
— Ако ми беше казал това по-рано — рекъл момъкът, — щях да те оставя да си стоиш вътре. Но няма да ти позволя да ми откъснеш главата, докато не попитаме и други хора.
— Никакви други хора няма да питаме — сопнал се духът, — ами ще си получиш заслужената награда! Да не мислиш, че по особено благоволение бях затворен толкова време в бутилката? Затвориха ме за наказание. Аз съм всемогъщият Меркурий и който ме пусне от шишето, трябва да му откъсна главата.
— По-полека — отвърнал момъкът, — тези работи не стават толкова бързо. Най-напред трябва да се убедя, че точно ти беше в това малко шише и че ти си истинският дух. Ако успееш да влезеш пак вътре, аз ще повярвам, че си бил ти и тогава можеш да правиш с мене, каквото искаш.
Духът рекъл надменно:
— Това не е никак трудно за мене!
Почнал бързо да се свива и станал тънък и дребен, какъвто бил отначало, и лесно се проврял пак в бутилката. Но щом духът влязъл вътре, момъкът веднага сложил отново запушалката, натиснал я здраво и хвърлил бутилката на старото и място между корените на дъба. Успял така да измами духа и решил да се върне при баща си. Ала духът почнал отново да вика жаловито:
— Ох, пусни ме, пусни ме!
— Не — казал момъкът, — втори път няма да те пусна. Щом се заканваш да ми вземеш живота, ще си седиш в бутилката!
— Ако ме освободиш — викнал духът, — ще ти дам такова богатство, че ще живееш охолно до края на живота си.
— Не — отвърнал момъкът, — ти пак ще ме измамиш.
— Ще проиграеш щастието си — рекъл духът, — няма да ти сторя никакво зло, ами богато ще те възнаградя.
Помислил си момъкът: «Ще се реша; може би той ще удържи дадената дума и няма да ми стори никакво зло».
Извадил запушалката и духът изскочил както първия път, разтегнал се и израснал като истински великан.
— А сега ще ти дам наградата — рекъл той, подал на момъка една мъничка ивица платно и добавил: — Щом докоснеш с единия край рана, тя ще заздравее, а допреш ли с другия край стомана или желязо, те ще се превърнат в сребро.
— Трябва първо да опитам — рекъл момъкът.
Отишъл до едно дърво, цепнал с брадвата кората и после докоснал цепнатината с единия край на платнената ивица; тя тутакси се затворила и заздравяла.
— Всичко е наред — казал той на духа, — вече можем да се разделим.
Поблагодарил му духът, че го освободил от бутилката, а момъкът благодарил на духа за подаръка и се върнал при баща си.
— Къде скита? — попитал го бащата ядосан. — Защо забрави работата? Да, знаех си аз от самото начало, че нищо няма да свършиш.
— Не се сърди, татко, ще наваксам загубеното време!
— Как ще го наваксаш! Засрами се!
— Виж, татко! Ще отсека с един удар това дърво, и то така, че ще изпращи.
Извадил платнената ивица, потъркал брадвата с нея и замахнал силно срещу дървото, но тъй като желязото се било превърнало в сребро, острието се превило.
— Ех, татко, я виж каква лоша брадва си ми дал! Изкриви се.
Изплашил се бащата и рекъл:
— Какво направи, бре? Сега ще трябва да платя брадвата, а нямам пукната пара. Ето ми печалбата от твоята работа!
— Не се сърди, аз ще платя брадвата — отвърнал синът.
— Глупак! — викнал бащата. — С какво ще я платиш? Нямаш други пари освен тези, които ти давам аз.
След малко синът рекъл:
— Не мога да работя повече, татко, хайде да се прибираме!
— Как не! — отвърнал бащата. — Да не мислиш, че и аз ще скръстя ръце като тебе? Аз трябва да поработя още, а ти можеш да си тръгваш.
— Аз съм за пръв път тук в гората, татко, и не зная пътя. Хайде, тръгни и ти с мене!
Тъй като гневът на бащата бил попреминал, той най-сетне склонил и двамата поели към къщи. Из пътя рекъл на сина си:
— Върви да продадеш изкривената брадва и виж колко ще ти дадат за нея; остатъка ще трябва да спечеля пак аз, та да я платим на съседа.
Взел синът брадвата и я занесъл в града у един златар, който я погледнал, претеглил я на везните и рекъл:
— Струва четиристотин талера, но аз нямам толкова пари под ръка.
Момъкът рекъл:
— Дай ми, колкото имаш, остатъка ще ми платиш по-късно. Дал му златарят триста талера и останало да му дължи сто.
После момъкът се върнал у дома и рекъл:
— Татко, сега имам пари. Иди и попитай съседа колко иска за брадвата си.
— Питах го вече — отвърнал бащата. — Иска един талер и шест гроша.
— Дай му тогава два талера и дванадесет гроша; това е двойно и му стига. Гледай сега колко много пари имам!
После дал на баща си сто талера и му рекъл:
— Пари никога няма да ти липсват, затова живей по-нашироко!
— Гледай ти — викнал бащата, — откъде ти дойде това голямо богатство?
Тогава синът му разказал какво се било случило и как, като се осланял на щастието си, стигнал до голямата печалба.
С останалите пари се записал отново в училище и продължил учението си. А тъй като с платнената ивица бил в състояние да лекува всякакви рани, станал най-прочутият доктор в целия свят.
 

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Духът в бутилката - Онлайн приказки от Napred.BG
0 (0)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

adu balak dominoqq agenqq

seo melbourne

ทีมเจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลน่า คือทีมที่มีไสตล์การเล่นแบบ Tiki-taka ยากที่จะมีใครเหมือนหรือทำตามได้เนียนตาแบบนี้ ก็คือการเล่นบอลสั้นบวกกับการเคลื่อนที่ไปกับบอลจึงทำให้คนดูได้ตื่นตา ตื่นใจในการรับชม ซึ่งหากมองกลับมาที่ไทยคงต้องนึกถึงยุคของซิโก้ ที่หากได้ ดูบอลสด แต่ละนัดของทีมชาติไทยในยุคนั้นแล้วล่ะก้อ ต้องยอมรับว่าอารมณ์คล้ายๆดูบาร์ซ่ายังไงยังงั้นเลย บาร์ซ่านั้นก็จะมีตัวชูโรงตัวหลักอย่าง messi อิเนียสต้า ซัวเรส ซึ่งหลังจากขาดเนมาร์ไปก็ยังมีเดมเบเล่ที่ยังทดแทนกันได้อย่างลงตัว เหมือนเอาจอยมาต่อคอนโทรลด้วยมือ

Agen togel hongkong

website judi online http://www.depoqq.poker adalah salah satu tempat bermain poker, dominoqq, dan bandarq terbaik di Indonesia.

judi online adalah permainan paling banyak diminati saat ini. Memilih agen judi online terpercaya adalah hal yang sangat penting. http://ahliqq99.co/ adalah salah satu situs yang bisa menjadi pilihan terbaik anda!

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ ползва хостинг от ICN.BG | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!