Начална страница и търсачка Напред.БГ

Българска търсачка и начална страница 

Резултати за "възстановяване и развитие на физическата култура".

Напред.БГ - Българската търсачка.

Възстановяване и развитие на физическата култура като част от общата култура на обществото

 
Физическото  Възпитание. 
(още наричано за по-кратко Ф.В.) се е появило в човешкото общество, под влияние на много 
фактори – труд, военно дело, развитие на изкуството, както и от естествената потребност от 
движение, като средство за развитие на организма. Физическо Възпитание се разделя на отделни 
системи, като всяка система си има свои идеи, целенасоченост, черти, специални средства, 
методи и форми на организация. В първобитно-общинния строй, Физическо Възпитание се 
характеризира с непосредствената си връзка с трудовата дейност на хората. В някои от 
игрите и упражненията, например са отразени конкретни действия от лова, или са свързани 
с религиозни обреди. Във феодалния строй е характерно феодалното съсловие. През Възраждането 
възникват нови системи за Физическо Възпитание.
 
Една от тях е Френска гимнастическа система. 
Нейната главна цел е да съдейства за естественото развитие на човешкия организъм, препоръчва 
физическите упражнения (още наричани за по-кратко Ф.У.)  да се изпълняват на открито 
пространство, за да  се използват в максимална степен естествените сили на природата. 
Училищната система в България подръжава на Френската система - урок на открито. Уроците трябва 
да включват: ходене, катерене, гимнастически упражнения, скачане, бягане и упражнения на 
шведска стена. Гимнастическата система се характеризира със здравно-хигиенна насоченост.
 
Немска гимнастическа система. 
Тя е известна с въвеждането на нови гимнастически уреди за упражнения и изстъкването на
необходимости от всекидневни системни занимания с Ф.У. 
 
Англйска гимнастическа система. 
Тя се характеризира с широко използване на игрите и подценяването на гимнастиката. Смята се, 
че игрите са средство за нравствено и волево възпитание, за изграждане на навици за 
самоуправление. 
 
Чешката гимнастическа система.
Тя допринася за внедряването на масовите гимнастически упражнения.
 
Руската гимнастическа система.
Тя се оформя под влиянието на научните изследвания в областта на анатомията, физиологията 
и личната хигиена. Голямо влияние се отделя на лечението и възтановяването на човека.
 
 
Физическата Култура  като специфична област на човешка дейност.
Отношение, потребности, ценности и норми.
Физическата Култура по специфичен начин съдейства за стимулирането и развитието на 
потребностите на хората. Чрез Физическата Култура  упражненията придобиват по-сложна структора,
от която Физическата Култура се превръща във висша форма на птребност. Потребностите биват 
индивидуални и обществени, биологични и социални. Биологични са двигателната дейност за 
правилно функциониране на организма и др. Социалните потребности са укрепване на здраво 
физическо усъвършенстване, трудова и военна подготовка. Има отношение между човека и природата.
Чрез активната двигателна насоченост, човек може да промени собствената си природа. Ценностите 
са общи и специални. Общите са обществените отношения. Към специалните спадат предимно 
нормативните и медицински документи.
 
Теория на Физическото Възпитание. 
(наричана за по-кратко Т.Ф.В.)  е система от научни знания за физическо развитие и 
усъвършенстване на човека. Теория на Физическото Възпитание  има свой специфичен предмет, 
задачи и съдържание, които и отреждат място на самостоятелна наука. Нейн предмет е 
изучаването на  най-общите  закономерности на управлението на физическото усъвършенстване 
на човека като неотменна част от многостранното развитие и реализиране на личността. 
Обект на изучаване от Теория на Физическото Възпитание е разнообразната двигателна дейност 
на човека, като самия човек е в условията на двигателна дейност. Неговата реакция на 
въздействие на физически упражнения. Субект на този процес отново е човекът, в ролята му 
на ръководител на процеса. Обектът и субектът  на Физическото Възпитание не съществуват 
изолирано, а  взаимно се допълват и си влияят. По своята същност Теория на Физическото 
Възпитание е дисциплина с теоретичен и методичен характер. Като теоретична дисциплина, тя 
обобщава най-общите научни факти и влияния на  Физическото Възпитание, а като методична  - 
реализацията на общите закономерности в конкретния спортно- педагогически процес. Т.Ф.В. е 
млада интензивно развиваща се научна дисциплина. За да разкрие същността на явлиянията в 
своя исторически път тя е ползвала научните данни от редица хуманитарни науки.
 
Основни понятия на Теория на Физическото Възпитание
Във философията понятието се разглежда като форма на мислене, която отразява обективни 
предмети, чрез характерните общи и съществени свойства и отношения. Като първоначални 
изходни понятия във Физическото Възпитание  могат да се приемат естествените движения 
на първобитния човек, както и игровите действия. Най-важните и най-често срещани понятия 
на Теория на Физическото Възпитание са: 
- Физическа Култура (Ф.К.)
- Физическо Възпитание (Ф.В.)
- Физическо Развитие (Ф.Р.) 
- Физическа Подготовка (Ф.П.)
- Физическо Образование (Ф.О.)
Физическото Образование и здраве на човека и  Физическата Култура имат връзка с материалната 
и духовната култура, но не може да бъде отнесена нито към едната нито към другата. Физическа 
Култура не се ограничава само с Физическото Развитие на човека, а решава и други социални 
нужди на обществото в областта на нравственото и естетическото възпитание, интелектуалното 
развитие и др. 
Цел на Физическа Култура е физическото усъвършенстване на човека. Физическото Възпитание е 
тази част от Физическа Култура, която оказва формиращото въздействие върху човека. То е най-
древното нейно проявление и водещ компонент на системата Физическа Култура. Физическото 
Възпитание е обществено явление, което възниква с обществото и се развива с него. Като 
педагогическия процес целта му е да стимулира правилното физическо развитие, да обогатява 
двигателната култура, да  повишава общата и специална физическа работоспособност и 
съпротивителните сили на организма срещу вредното влияние на околната среда. Така Ф.В. се 
изявява като педагогическа система, която подготвя човека за обществено-полезен труд и 
творческа  дейност.
 
Средства на Физическо Възпитание. Характеристики. Класификация.
Чрез средствата на Физическо Възпитание се осъществяват многостранните задачи на учебно-
възпитателния процес. Основно и специфично средство на Физическо Възпитание са физическите 
упражнения, а допълнитените средства са  естествените сили на природата и хигиенните фактори. 
Физическите  упражнения имат най-голям относителен дял в сравнение с останалите средства. 
Широкото им прилагане се осланя на някои техни особенности, които дават възможност за 
осъществяване на специфичните цели и задачи на Физическо Възпитание. Естествените си на 
природата и химичните фактори се използват за повишаване съвкупността на Физическите Упражнения,
които са израз в двигателната дейност, двигателните действия и в движенията на човека. 
Двигателната дейност представлява съвкупност от двигателни движения, а те от своя страна 
са целенасочено проявление на двигателната активност на човека  за осъществяване на конкретни 
задачи. Различните средства и преди всичко Физически упражнения, се прилагат под формата на 
няколко вида дейности: 
- гимнастиката като вид дейност; 
- производствена и лечебна  гимнастика; 
- туристическа дейност; 
- спортна дейност;
 
 
Харктеристики на движението. Съдържание.
Форма и техника на Физическите Упражнения. 
(за по-кратко – Ф.У-я)
Към съдържанието на Физическите Упражнения се отнася преди всичко въздействието, което те 
оказват върху човешкия организъм, като резултат на биомеханични, физиологични, психологични 
и друти процеси. Под влияние на това въздействие се развиват двигателните способности и 
качества на човека. В съдържанието на Физическите Упражнения се влючват още отделните части, 
от които се сътои. Форма на Физическите Упражнения представлява съвкупността от отделните 
елементи на движението , които съставляват неговите характеристики. Това са пространствените, 
пространствено- времевите и времевите характеристики на движението. Те представляват видимата 
страна на движението. Съдържанието и формата на Ф. У-я, взаимно се обославят и непрекъснато 
си влияят. Изпълнението на определена двигателна задача може да се осъществи по различни начини,
не всички обаче водят до високи резултати. Избират се тези, чрез които задачата се изпълнява 
най –добре: целесъобразно и икономично. В такъв случай говорим за техника на Физическите 
Упражнения.
 
 
Спортната техника представлява съвкупност от взаимно свързани и целенасочени движения, с 
висока ефективност при минимална загуба на енергия. Техниката на Ф. У-я и на двигателните 
действия в спорта непрекъснато се  изменя и усъвършенства. 
Основа на техниката се разбира съвкупността от относително неизменни, задължителни и достатъчни 
движения за решаване на определена двигателна задача. Основно звено на техниката е най-важният 
и решаващ момент при изпълнението на дадено упражнение. Детайлите на техниката са второстепенни
характеристики на движението. В повечето случаи, те зависят от индивидуалните особенности на 
човека: морфологични, функционални и други. 
Спортната техника и нейното овладяване има съществено значение за крайния резултат в много 
спортове, при други влиянието е коствено. 
Три основни групи спорт:
- спорт със строго регламентирани форми на движението и сложност; 
- спорт с цикличен (повтарящо се едно и също действие, например: плуване) и 
ацикличен (например: гимнастика) характер;
- спортни игри и единоборства;
 
Характеристика на движението.
Двигателната дейност на човека е сложна и еднообразна. Закономерната взаимовръзка между 
съставните части на едно движение определя неговата структура. От гледна точка на 
биомеханиката, структурата е кинематична и динамична. Пространствените и времеви 
характеристики на движението съставят неговата кинематична структура, положението на 
тялото, посока на движението, скорост, темп , амплитуда и други. Динамичната структора
влючва вътрешните и външните сили, под чието влияние се изменя движението на човек - 
мускулна сила, сила на тежеста, сила на енерцията.
 
 
Процес на обучение по Ф.В. Обща характеристика. 
Знания, двигателни умения и навици.
(!) Учебния процес по Ф.В. представлява съвместна учебно- възпитателна дейност, управлявана 
от учителя, при активното и съзнателно участие на ученици, насочена към овладяване на навици, 
умения и знания, развиване на морални и волеви качества, с цел да се изгради в учениците 
готовност за двигателна дейност. Учебният процес включва три взаимно свързани елемента: 
съдържание, преподаване, учене и упражняване. Основно съдържание на учебен процес на Ф.В. е 
двигателната дейност, която развива физически способности и повишава двигателната култура на 
ученика. Водеща в обучението е познавателната дейност. В зависимост от начина, по който се 
придобива индивидуален опит обучението може да протича по следния начин: 
- по пътя на подражанието
- метода „опит – грешка”
- обучение под ръковотството на друго лице
- програмирано обучение и с помощта на обучаващи машини.
 
Ефективно осъществяваният процес на обучение, се изразява в изградена способност за извършване 
на двигателна дейност, взависимост от конкретните условия и въз основа на усвоените знания, 
умения и навици. Резултатът от Физическите Упражнения (Ф.У-я) зависи от два вида взаимно 
свързани фактора: 
- морфо-функционални 
- двигателно-кординационни
И двата фактора характеризират формата на управление на движението. Знанията са основа за 
познавателната дейност при изграждането на двигателни навици. Това са закодирани в паметта 
понятия и представи за Физическа Култура като цяло и за Физическите Упражнения в частност. 
В процеса на обучение по Физическа Култура, знанията се появяват двустранно: 
- усвоява се научна информация за Физическата Култура, под формата на конкретни знания, 
обогатяващи общата култура; 
- осмислят се собствените движения с помоща на усвоените знания. Знанията по Физическата 
Култура са общи и специални. 
 
Отделните знания се класифицират в 4 групи: 
- елементарни знания; 
- знания за цялостното двигателно действие; 
- вътрешно-предметни знания;
- между-предметни знания.
 
Автоматизация на навика. 
Автоматизацията е много съществена за навика. Проявява се в неговата стабилност, устойчивост 
и вариативност.
 
Структура на процеса на обучение по 
Физическа Култура. Етапи на обучение.
Обучението по Физическа Култура относно учебния материал включва педагогическите задачи в 
последователността:
- запознаване
- разучаване
- усвояване
- затвърждаване
- усъвършенстване
 
Етапи на обучението: 
1 - начално разучаване т.е.  запознаване с двигателното действие и разучаване на основите 
на техниката;
2 - задълбочено разучаване за увояване на двигателното действие; 
3 - затвърждаване и 
4 - усъвършенстване на двигателното действие.
(Често тези етапи преливат един в друг или се появяват едновременно)
 
1 етап – Начално Разучаване. Изграждане в учениците умение да изпълняват двигателното 
действие в най-общи черти в неговия основен вариант. Основни задачи: 
- запознаване на ученика с новото двигателно действие; 
- създаване на зрителен образ;
- даване знания за основите на техниката и разширяване на двигателния опит с тези елементи, 
необходими за уточняване на двигателната представа за разучаваното движение. 
Крайната задача на този етап е изградено двигателно умение за изпълнение на новото упражнение 
в общи линии.
 
2 етап - Задълбочено Разучаване (усвояване).
Целта на обучението тук е да се усвои в детайли техниката на двигателното действие до степен 
умение. През този етап е необходимо да се разширят знанията за двигателното действие,  
неговите компоненти по отношение на  пространствената, времевата и силова характеристика, 
фазите на движението, условията на изпълнение, правилата и неговото въздействие  върху 
организма. 
 
3 етап - Затвърждаване и Усъвършенстване. 
Двигателното действие се затвърждава, автоматизира и се превръща в двигателен навик. Целта 
на обучението е да се превърне  усвоеното умение да се изпълнява дадена дейност в стабилен 
двигателен навик. Да изработи умение за изпълнение на навика в различни условия, при 
многократно повторение с големи физически усилия. Етапът на затвърждаване задължително включва 
елементи на усъвършенстване. Усъвършенстването на ученици от начална училищна възраст е 
особенно важено, защото организма на детето е в непрекъснато развитие. Този етап е непрекъснат 
и безкраен процес.
 
 
Обща характеристика на двигателните качества. 
Възрастово развитие и особености на двигателните способности.
Двигателните способности се проявяват под формата на определени движения. Движенията имат 
различна сложност в битовата и трудовата двигателна дейност са по-просто от колкото във 
Физическата Култура. В Теория на Физическото Възпитание е прието отделните страни на 
двигателните способности на човека да се определят като двигателни качества (бързина, сила, 
гъвкавост, ловкост). Отделните двигателни качества имат отделна форма на проявление и още 
много други специфични особенности. Двигателните качества и навици трябва да се разглеждат 
в тясна взаимовръзка. Спортното развитие от детска до зряла възраст зависи от рационалното 
съчетаване на основните черти на спортната тренировка-физическа, спортно-техническа и 
психологическа подготовка. Изучаването на двигателните функции на човек е един от основните 
порблеми на Теория на Физическото Възпитание. До 10г. мукулната маса постепенно нараства към 
11-та – темпа на нарастване се повишава, а през побертетния период до 14 -15г. достига най– 
високи степени. Издържливостта на подрастващите постоянно нараства до 15-17г., след което 
прирастът чуствително нямалява. За разлика от други двигателни качества  във всички възрасти, 
подвижността в ставите при женския пол е по-голяма, от подвижността на мъжете. Системното 
спортно-педагогическо въздействие оказва съществено влияние върху развитието на двигателни 
качества. В развитието на подрастващите се откриват периоди с най-различна интензивност на 
прираста на двигателни способности. Мускулната сила най-значително нараства при момчетата в 
6-8/13-14 г. И е с по-ниски стойности в 5 и 9 г.,а при момичетата 4-9 а по ниски в 6-8/11-12 г.
 
 
Методи на Физическо Възпитание. Характеристика. Класификация. 
Целта и задачите на учебно-възпитателния процес се реализират с помоща на средствата и методите
за въздействие. Метод - представлява пътят, начина на взаимодействие между учителя и учениците 
за решаване не конкретни задачи, свързани с целенасоченото формиране на личността на 
занимаващите се в процеса на обучение. Знанията, уменята и двигателните навици не могат да се 
предават непосредственно от учител на ученик. С помощта на разнообразните методи учителя 
въздейства на учениците като организира и води познавателната им дейност за активно и 
съзнателно усвояване на знания, умения и навици, развиване на двигателни качества и изграждане 
на нравствено поведение. Специалистите по Физическо Възпитание оказват влияние върху подбора 
на съответните методи. 
Подборът зависи от характерните особености на различните видове дейности - двигателна, 
познавателна, емоционално-волева дейност.  Влияние оказва единството на образователните 
задачи с оздравителния и възпитателния ефект на  Физическото Възпитание. 
Могат да се посочат закономерностите на тренировъчния процес. Редуването на работа с почивка 
и дозирането на физическото натоварване са задължително изискване на Физическото Възпитание. 
Трябва да се отчита колективната дейност на учениците при изпълнение на разнообразни физически 
упражнения, игри, състезания. Голямо значение за изясняването на отделните методи и ефективното 
им прилагане има точно систематизиране в отделни групи. Основен признак за класифициране са  
предназначението и целта на определения метод. Разграничаването на методите е относително.
 
 
Словесни и нагледни методи на обучение. Особености при приложението им в различните възрасти.
Словесните методи са свързани с втората сигнална система, осигуряват възможност за осмисляне 
на движенията. С тях учителят реализира отделните страни на педагогическата дейност. Със своето
слово от една страна той помага на учениците да осмислят учебната дейност и от друга страна - 
да ги организира и да обезпечи емоционално приемане и протичане на работата в урока. Със 
словесните методи се съобщават знания, анализира се и се оценява оспеваемостта, организира се 
индивидуалната и колективна дейност на учениците. Най-голям ефект и приложение във Физическото 
Възпитание имат разказът, беседата и обяснението. 
С помощта на разказа  последователно и логично се излагат фактите и явленията в съответната 
учебна задача. Използва се главно при работа с малки деца и ученици в ранна училищна възраст.
 
Беседата - съпровожда и допълва разкази провежда се под формата на въпроси и отговори. 
Беседата може да се използва във всички възрасти. 
 
Обяснението - най-често използвания метод. Насочва вниманието към главното, допълва неговата 
ефективност, разкрива правилата и изискванията, които трябва да се спазват по време на 
изпълнението. Обяснението създава представа за движението, разкрива неговата същност. 
 
Лекцията - словесен метод по-рядко използван във Физическото Възпитание. Използва се при 
напраднали спортисти във висшите учебни заведения. 
Особен вид словесни приоми: 
- самоанализ
- самооценка 
- мислено описание
- работа с книга.
Нагледни методи - с помощта на зрителната, слуховата система, двигателния анализатор се 
получава информация и представа за движението. Към тях спадат: 
- непосредствено показване т.е. движението се демонстрира в цялостен вид и естествен темп;
- статична демонстрация отделни елементи на движението (снимки);
- динамична демонстрация (кино);
- демонстрация с макети.
 
 
Методи на двигателно обучение и особенности при приложението им в различните възрасти.
Практически методи за двигателно обучение. Тези методи са свързани с непосредствената 
двигателна дейност на обучаваните - цялостен, разчленен, игрови, състезателен и помощно-
двигателен. 
Цялостен метод - намира приложение при физическите упражнения с проста структура и при 
сложни упражнения, които не могат да се разчленят. Използва се предимно при начинаещи и 
по-малки ученици без знания и опит. 
Допълнителни условия и методически приоми:
- опростяване на упражненията и запазване само на главната структора;
- облекчаване на външните условия;
- концентрация на вниманието на отделни елементи. 
 
Разчленен метод - използва се най-често  за разучаване на сложни  във физкултурната и 
спортна дейност упражнения, които не могат да се усвоят цялостно. Разчленяването на упражнения  
е само етап в овладяването на цялостното упражнение. 
Игрови метод - установяват се методическите особености на игровата дейност: развива най-вече 
двигателна ориентация. 
Състезателния метод  - в спортно-тренировъчната дейност създава взаимност за активизиране на 
физиологичните и емоционално-психични процеси. Този метод се използва за:
- качественно изпълнение на спортната техника;
- класиране на учениците в дадено състезание;
- постигане на най-добър личен резултат.
 
Помощно-двигателен метод - междинно звено между методите за двигателно управляване и 
унагледяване на движението.
 
Методи  за организиране на двигателна дейност. Методи за проверка и оценкана резултатите от 
обучението.
Методи за организиране на учениците: 
- фронтален; 
- групов;
- посменен;
- станционен;
- индивидуален.
 
Методи за организиране на дейността: 
- едновременно;
- поточно;
- единно изпълнение и други.  
 
Фронтален метод - много рационален и целесъобразен за пълноценно използване на времето в 
урока. Този метод се използва за изпълнение на общо-развиващи упражнения, на 
по-елементарни  гимнастически упражнения, подвижни спортни игри.
Групов метод - характеризира се с това, че класа се разделя на няколко групи, всяка група 
е на отделно място и изпълнява различно от другите групи упражнение. След това групите се 
сменят. Смените продължават докато се мине през всички упражнения. 
Посменен метод - характеризира се с това, че целият клас е разделен на няколко групи, които 
сменят местата си. Учениците в една смяна изпълняват една и съща дейност едновременно. 
Учениците от останалите смени наблюдават и чакат реда си за да изпълнят същото упражнение. 
Посменния метод може да се проведе в 2 варианта - със и без изчакване.
 
Станционен метод – прилага се за затвърждаване и усъвършенстване на различни двигателни 
навици. Целият клас се движи в колона по един. Упражненията и изминатия път се нарича 
станционна комбинация. Прилага се в 2 варианта:
1 - класът запазва своята цялост и преминава по една станционна комбинация;
2 - на лице са няколко станционни комбинации, класът е разделен на групи, колкото са 
комбинациите. 
 
Кръгов метод е вариант на станционният метод. Провежда се в групи. Всяка група изпълнява 
упражненията. 
Важни неща при изпълнението: броя на упражненията е равен на броя на групите. Варианти на 
кръковото занятие: 
- всяко упражнение се изпълнява определен брой пъти;
- изпълнение със собствен темп за време; 
- максимален брой повторения за определено време; 
 
Индивидуален метод - за високо разрядни спортисти.
 
Форми на организация на заниманията по Физическото Възпитание. 
Обща характеристика. Класификация.
Физическото Възпитание като целенасочен процес се осъществява при определена организация на 
условията, в която се прилагат средства и методи, наречени форми на работа. Целта и задачите 
по Физическото Възпитание се реализират в поредица от системно провеждани занимания, между 
които има логическа връзка и съответна методическа последователност. Всяко отделно занимание 
се характеризира с относителна самостоятелност, която е част от общата верига, даваща принос 
за решаване на поставените цели и задачи. Формите на занимание по Физическото Възпитание са 
разнообразни и зависят предимно от конкретни задачи. Основна форма на обучение за всички 
предмети е урокът и той се използва в момента във всички образователни системи. 
Урочната форма се характеризира  със следните особености: 
- ръководи се от педагог специалист;
- продължителността в училище е строго определена - класическото време е 45 мин., а при 
тренировъчните уроци  - 60-90 м.;
- спортно-тренировъчното занимание е разновидност на урочната форма и е подчинено на всички 
изисквания на урока. 
- в училищната практика наред с урока  като основна форма на заниманията съществуват и извън 
урочни форми, които са извън училищни. Те се провеждат в дневния, седмичния и годишния режим, 
а извън урочните в спортни клубове и др. Към извънкалсните форми 1-4 клас са: утринна 
гимнастика, организирано междучасие. В седмичния режим се провеждат:  час за спортни 
занимания и игри, спорт за всички и лечебна Физическа култура. Периодичните форми включват 
спортни и туристически празници. В следващите класове през 5-12 клас, ежедневни форми на 
занимания са утринна гимнастика и извън класните форми в седмичния режим са: спорт за всички 
и групи по лечебна физкултура.
 
Обща характеристика на урока по Физическо Възпитание.
Всеки урок по Ф.В. има конкретни задачи.Те са обособени в три групи: 
- образователни 
- оздравителни 
- възпитателни 
Образувателни задачи - включват целенасочена и планомерна дейност за формиране на двигателни 
умения и навици, развиват се двигателните качества: бързина, ловкост, издръжливост, сила и 
гъвкавост. Оздравителните задачи са задължителни за всеки урок. Без тях не може ефективно да 
се въздейства върху подрастващия организъм. Възпитателните задачи се осъществяват в пряка 
връзка с изучаваните физически упражнения. Спецификата на урока, съдържанието спомагат за 
изграждане на морално волеви качества. Уроците по Физическото Възпитание се провеждат на фона 
на положителни емоции, което е благоприятно за търсене на висока ефективност. Структурата на 
урока - това е подреждането, последователността на съдържанието, подчинени на конкретни задачи 
в своите части:
1) подготвителна част;
2) основна част;
3) заключителна част;
При урок 45 минути частите са разпределени във времето:
1) подготвителна част -15 мин;
2) Основна част - 35мин;
3) заключителна част - З-5мин;
 
Подготвителната част - създава необходимите предпоставки за решаване на задачите, организира 
учениците и насочва вниманието им.
Основна част - в нея се осъществяват най-пълно насоките за хармонично въздействие както върху 
двигателните качества, така и върху психиката на ученика, възпитава интектуални и волеви 
качества.Заключителната час има за задача да създаде условия за по бързо нормализиране на 
жизнените функции на организма,да леголира емоциите, отчет на извършената дейност.
 
 
Основни постановки на учебно-възпитателна работа в средно общообразователно училище. 
Организационна структора на средното общообразователно училище.
СОУ се изгражда върху принципите, чието спазване осигурява осъществяване на задачите на 
обучението. Тези принципи са демократичност, осигуряване на висок професионализъм и др. 
Много важно е значението на следните принципи:
1) Интегралност - при определяне на съдържанието, организацията, методите и формите на 
възпитание;
2) Спираловидност  - в процеса на възпитание на знанията , на формиране и развитие  на 
способностите, на синтеза от качествата на личността;
3) Единство и диферентираност на съдържанието на обучението върху основата на правилното 
съотношение между общо-задължителната, задължително-избираемата и свободно избираемата 
Физическа Подготавка;
4) Оптимизация на учебно-възпитателния процес. Съчетаване на индивидуалните и колективни 
форми на учебна дейност, по-пълно отчитане на резултатите на учениците. 
Организационна структура на СОУ. Учебния план предвижда 12 години срок на обучение с 
прием на 6-7г. деца в един клас. Обособени са следните видове у-ща : начално училище, 
прогимназия, основно уилище, средно училище. Основното образование е относително 
завършен цикъл. Осъществява се в два етапа. Седмична натовареност от 
- за 1-2 клас 22 ч.;
- за 3-4 клас 25 ч.;
- за 5-8 клас 30ч ;
- за 9-12 клас 32ч.
Физическо Възпитание в 1-4 клас. Задачи, форми и съдържание.
Обучението по Ф.В. на ученици от 1-4 клас  се провежда в няколко форми при 5 дневна седмица, 
основната форма е урокът. Той има структура от подготвителна часта,основна част и заключителна 
част. Продължителността за 1клас е 35 мин., за 2кл. - 40мин., за 3кл. и 4кл. - 45мин. За урока 
са валидни всички методически изисквания, свързани със задачи, упражнения, натоварвания. Всичко
трябва да е съобразено с възрастовите особености. Изучаването на материала има своя специфика и
се изучава в различно време от учебната година: лекоатлетически упражнения, гимнастика, игри. 
През зимата се провеждат занимания на открито и температурат .трябва да е -4оС или -5оС. Голямо 
място се отделя на подвижните игри и се провеждат. Извън класни форми - утринна гимнастика с 
6-8 упр. Може да се обобщи, че поставените задачи са: - правилно изграждане на организма на 
детето;
- усъвършенстване на основните качества – бързина, сила, издържливост, гъвкавост, ловкост; 
- усвояване на етапи свързани с физическите упражнения;
- подобряване на здравословното състояние;
- личностни качества.
 
 
Физическо Възпитание в 5-8 клас.
Основна форма за провеждане на подготовка по Физическо Възпитани е урокът, с времетраене 
45мин., 2 часа седмично. Учебният материал е задължителен за всички училища , съдържание. 
Включва лечебна гимнастика, спортни игри, ски, плуване. През периода на извънкласна дейност 
има задача да увеличи двигателната активност, изграждане на навици за системни занимания с 
спорт, формират се трайни потребности. Ежедневни форми – утринна гимнастика. Използват се 
походящи средства за възрастта. Седмични форми - масов спорт  и привличане на ученици, които 
не спортуват активно. Спортни секции с две занимания седмично с лечебна физическа култура за 
деца нуждаещи се. Основни задачи:
- стимулиране на физическото развитие;
- укрепване на здравето; 
- обогатяване на двигателната култура; 
- повишаване на функционални качества;
В края на периода трябва да приключи обучението на основните движения по видове.
Физическо Възпитание за 9- 12 клас. 
Основна форма е урокът - 45 мин., 2 пъти седмично. Учебния материал е задължителен за всички 
училища. Съдържанието включва: Ллечебна гимнастика, спортни игри, ски, плуване . Основни задачи:
- стимулиране на правилно физическо развитие;
- укрепване на здравето;
- висока работоспособност;
- обогатяване на двигателната култура: раширяване на зананията. 
През периодът се усъвършенстват изучаваните дисциплини и се акцентира върху тренировъчната 
насоченост. Ежедневните извънкласни форми са: утринна гимнастика, умерени натоварвания. 
Седмичните дейности са: масов спорт  и привличане на ученици, които не спортуват активно. 
Спортни секции с две занимания седнмично с лечебна физкултура за деца нуждаещи се.

Napred.BG е търсачка от българи за българи.

Повече от година работим тя да става все по-добра
.

Tя има шанс за успех само, ако вие ни помогнете, като я опитате, харесате и споделите!Добави в любими

Подобно на Уикипедия ще опитаме да се издържаме по некомерсиален начин. Може да ни помогнете в тази насока, като ни направите дарение.

Може да сигнализирате грешка, да предложите сайт или да се свържете с нас през Facebook.

За уебмастъри:
Ако сложите линк към нас, ще сме Ви много благодарни! Ако искате банер, само ни пишете какъв размер и ще ви предоставим.

Възстановяване и развитие на физическата култура - Napred.BG
5 (2)


Как се появи търсачката Napred.bg и защо да ни ползвате вместо Google?


Имало едно време двама верни приятели, които си работили в Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в който стотици техни сайтове били изтрити от Google и останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават съдбата на хора и бизнеси.

Двамата приятели били много разочаровани от това отношение към малка България... И решили, че "може, по-иначе може"...
Napred.bg е "разбираща търсачка" и ще ви дава точно това, което търсите, и нищо друго. Ако не може да ви предложи нищо по-умно, просто ще отивате в резултатите на Google за вашето търсене. Няма какво да загубите с ползването на българската търсачка, затова просто я опитайте :)

Ние разчитаме на всички вас... разчитаме да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното и комерсиалното.
И ако повярвате в идеята, Napred.bg ще бъде хубаво място, от което да стартирате вашия ден в Интернет, тръгвайки напред и нагоре!

Александрина и Калин

Bandar Poker Dominobet
poker88
sampoernapoker88 merupakan situs judi poker88 terbaik dan terpercaya saat ini dimana situs ini memiliki ratusan bahkan ribuan member setia

The professional company 918 kiss provides all the information on 918kiss download.

permainan judi slot di situs https://www.cmd398.net dapat deposit menggunakan judi slot deposit pulsa dan ovo

SeoWho

exact replica watches

안전공원

daftar di situs judi slot online terpercaya qqslot77

seo melbourne

Напред.бг препоръчва следните уроци по рисуване в София за кандидатстване в професионални гимназии и университети с рисуване, или за всички, които искат да развият артистичната страна на своята личност.

Abv | Начална страница и търсачка Напред.БГ подкрепя I Grow Younger | Napred.BG е наследник на букмаркинг сайта Lubimi.com (Любими.ком)

Посветихме 1+ година, за да направим Napred.BG най-добрата търсачка за българите. Споделете ни!
Направи Napred.BG начална страница - подкрепи хубав БГ проект!